KM

Greece
2012
Fiction
11 min.

Director Christos Nikou
Writer Christos Nikou
Operator Thimios Bakatakis
Sound Designer Leandros Ntounis
Producer Iraklis Mavroeidis, Angelos Venetis

A man. A woman. In a car. Fastened. Immobile. Blood. Silence.